Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Gminny Żłobek w Zdziechowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej https://zlobekzdziechowa.idsl.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102
w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

W Gminnym Żłobku w Zdziechowie przeprowadzono samocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa https://zlobekzdziechowa.idsl.pl spełnia wymagania w 100%.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa dostępna jest zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych
w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 848).

Informacje dodatkowe

Publikacja strony https://zlobekzdziechowa.idsl.pl : 01.12.2020 r.
Koordynatorem ds. dostępności jest Monika Kordys
Kontakt z Koordynatorem ds. dostępności: Gminny Żłobek w Zdziechowie, Zdziechowa 136, 62-200 Zdziechowa, tel. 510 927 203, email: zlobek@urzadgminy.gniezno.pl

Osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony jest: Monika Kordys
Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony: Gminny Żłobek w Zdziechowie, Zdziechowa 136, 62-200 Zdziechowa, tel. 510 927 203, email: zlobek@urzadgminy.gniezno.pl

Strona aktualizowana na bieżąco. Gminny Żłobek w Zdziechowie dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej była na poziomie WCAG 2.0.

W menu ˃ Kontakt zawarte są dane teleadresowe instytucji

Dostępność architektoniczna obiektu

Budynek w Zdziechowie, pod adresem Zdziechowa 136, w którym siedzibę ma Gminny Żłobek przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

Wejście budynku zawiera podjazd umożliwiający wjazd dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze budynku. Przy budynku są wydzielone miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku znajduje się w południowo – wschodniej części, na terenie kompleksu budynków edukacyjno – sportowych w Zdziechowie. Osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą skorzystać z podjazdu wyposażonego w pochwyty, prowadzącego do budynku. Szerokość korytarzy pozwala na poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się
w bezpośrednim sąsiedztwie budynku. Osoby niepełnosprawne mają nieograniczone prawo wstępu z psem asystującym. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych:

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB. Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką. Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Istnieje możliwość zmiany kontrastu strony za pomocą ikon aaAA. Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Dokładamy starań by zdjęcia i grafiki w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych. Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe. Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Procedura wnioskowa-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich:
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
Telefon (22) 55 17 700
e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
https://www.rpo.gov.pl/